egelantier


PROJECT VDS
De tuin ligt omheen een klassieke villa. Het terrein was sterk hellend. Niveauverschillen van 3 tot4 m. dienden op korte afstand te worden opgevangen.De tuin werd op 4 verschillende niveaus aangelegd, via trappen zijn ze met elkaar verbonden.  Elk niveau vormt een tuindeel met een eigen sfeer.Vanop het terras is het  zicht op het omliggende landschap open gehouden.  Een houten pad ,  hoog boven de beek zwevend nodigt uit om  het landschap van dichterbij te gaan ervaren.De andere delen zijn beslotener.  Vooral dan de laagst gelegen tuinkamer met wanden van metershoge hagen en een dak van Platanen.     
     

PROJECT HUYZ.

Tuin omheen een klassiek villa.  Een bloementuin Buxus-en Taxushagen omkadert de woning.  De bloementuin is ingevuld met een mix van vaste planten en Rozenheesters.
Een haag van Haagbeuk op stam en een dubbele Taxushaag scheiden af, maar laten ook transparantie toe.   
Het vlakke grasveld gaat op het einde over in een zachte glooiing.  Grijsbladige wilgenstruwelen zijn bij de minste wind steeds in beweging.

     
     PROJECT KVL
       
  

PROJECT VERM.  

Een tuin middenin waardevol landschappelijk gebied. De woning en de paardenstallen er rechtover zijn met een tuinmuur, met kijkopeningen, verbonden zodat een binnenplein ontstaat. Het plein is sober bestraat, enkel onderbroken door een strakke waterpartij , overgaand in een grasveld met schaduwgevende Lindebomen en omheind met een middelhoge Haagbeukhaag.
Vanuit het erf vertrekt een grasdreef met hoogstammige appelaars.
De bestaande populieren worden met zorg gesnoeid en onderhouden, net als de enkele knotwilgen, ondertussen tot ware monumenten uitgegroeid.Zacht aangelegde grasglooiingen verankeren de woning met de omgeving en vormen droge, vochtige en drassige moerasgebieden. Bepaalde stroken en paden worden kort gemaaid. Het grootste deel wordt als bloemenweide beheerd. Op uitgekiende plaatsen zijn Eiken, Elzen, Hazelaars, een Notelaar, en een groep Hortensia’s geplant 

PROJECT VANH.

Tuin op een schitterende locatie op de heuvels van de Vlaamse Ardennen met niveauverschillen van meer dan 12m.
Op diverse niveaus werden horizontale terrassen aangelegd.  De hoge taluds die daardoor ontstonden zijn met metershoge- en brede structuren van Haagbeuk beplant. Deze structuren zorgen niet enkel voor een sterk grafisch element in de tuin, maar ook voor een sterke grafische werking.  Op de hoogste glegen grasvelden vormen de hagen een boord van amper 60cm, waardoor het uitzicht om het omringende landschap integraal behouden blijft.

Het hoger grasveld is beplant met een diversiteit van Notelaars.

De viijver is beplant met inheemse moeras-en oeverplanten.  In het vroege voorjaar bloeit de Dotterbloem al volop.

Bij de aansluiting met het landschap zijn kleine landschapselementen toe gevoegd:  Een grachtje werd gegraven en aan weerszijden met knotwilgen beplant; een pad wordt gemaaid in een bloemenweide met verspreide heesters en bomen  als Hazelaar, Gelderse roos, Zomereik, Elzen.
 
     PROJECT POTT.

Strakke paden, met lage brede banden van Taxus en Buxus wekken de indruk te zijn uitgehouwen in een bestaand bos.
Een loofgang van Haagbeuk ziet in de verte uit op uit op een natuurlijke vijver met gele Lis op de oever.
De strakke vormen dichtbij de woning gaan uiteindelijk over in een schijnbaar ongeordende beplanting, alsof het een natuurgebied zou zijn. De boomgaard neemt er een grote ovalen hap uit en is met een Ligusterhaag en wandelpad omheind.
 
   
     

PROJECT TJ.

De functies ( wandelen – moestuin – fruittuin – schapenweiden – kippenren - diverse plantenbiotopen – contact met het landschap) zijn met elkaar verweven. 

De weiden liggen  los in de ruimte.  Via brede grasdreven kan er omheen worden gewandeld.
De nutselementen zijn  eveneens verspreid over de ruimte.  De moestuin, de bessentuin en de Hazelarentuin vormen afzonderlijke tuindelen, met paden en doorgangen met elkaar en de ruimere tuinomgeving verbonden.
Water is veelvuldig toegepast.  Aan alle kanten zijn de woning en de terrassen met waterpartijen omgeven.  Aan de voorzijde van de woning wordt het watervlak door het aanpalende klinkerpad strak begrensd , in contrast met de andere oevers die een organische vorm hebben  en waar oeverplanten zich weelderig mogen ontwikkelen.Aan de achterzijde van de woning is het ‘element’ water vooral als moerasbiotoop geconcipieerd. 
De lange strakke kademuur (42 mlengte)  die dit moerasbiotoop begrenst moet de wildheid en het natuurlijke van het moerasbiotoop extra beklemtonen.  De keuze van de beplanting is ingegeven door de zorg om een zo groot mogelijk diversiteit te bekomen. Bepaalde delen zijn speciaal bedoeld om vlinders aan te trekken.  Daarom zijn langsheen het  vlinderpad  oa. Pinksterbloemen, Damastbloemen en  Vlinderstruiken  geplant.
Grote oppervlaktes zijn met bloemenweidezaad ingezaaid.  Hier en daar is de bodem ofwel verzuurd ofwel iets kalkrijker gemaakt zodat er zich ook hier een grote plantendiversiteit kan ontwikkelen.
Graspaden worden in de bloemenweiden gemaaid en nodigen zo uit tot het doorkruisen van de hele ruimte.

     
     
     

PROJECT VLASMUSEUM KORTRIJK
Het betreft een wedstrijd uitgeschreven onder een aantal tuinarchitecten met de bedoeling de omgeving rondom het vlasmuseum in te richten, ter glegenheid van 'secret gardens' in Kortrijk en een tentoonstellingsroute voor de tentoonstelling 'Westkunstroute 2009'.

Ik heb in het ontwerp de maximaal mogelijke ruimte uit getrokken voor de aanleg van een vlasakker.

De context van vlasteelt en akkerbouw wordt extra benadrukt door de randpercelen in te zaaien met akkerbloemen, vooral korenbloemen en klaprozen, die vroeger massaal voorkwamen.

 

Het wandelparcours (paden in grind) verbindt diverse zones (kort gemaaid gras) met elkaar. 
Voor de tentoonstelling ‘Westkunstroute 2009’  worden die aangewend voor de expositie van sculpturen.

 

PROJECT STEELANDER

Het domein Steelander was voorheen deels een industriële site en deels de achtertuin van de bouwheer.
Hierop worden in 4 fazen laagbouw-appartementsblokken gebouwd.  Op dit ogenblik is fase 2 in uitvoering.
Voor dit project heb ik in 2005 een master-plan uitgewerkt met oa. de  gedetailleerde inplanting van de gebouwen,  verkeersafwikkeling , parkeergelegenheid, grote waterpartij, integratie van de bestaande bomen, groenvoorziening, zitgelegenheden, petanqueplein en verlichting.
Heel dominant is de 5000m² grote vijver.  Vanaf de oprijlaan is er reeds uitkijk op.  De oevers  zijn licht glooiend waardoor ze een natuurlijke uitstraling hebben.  De oeveraanleg speelt ook een belangrijke rol in de waterbeheersing van het hele terrein.  Alle regenwater wordt immers op het terrein geïnfiltreerd, hoofdzakelijk via de oevers.
Evenwijdig aan alle gebouwen is er een smal kanaal, hoofdzakelijk beplant met blauwe Iris.  Dit kanaal dat aan de ene kant het water oppompt en het aan de andere kant via een waterval loost, zorgt voor de waterzuivering.Het master-plan voorziet in een beperking van het verkeer en veel ruimte voor wandelen.  Alle verkeer wordt zo vlug mogelijk naar de ondergrondse garages geleid.  De parkeergelegenheid  op het domein zelf is beperkt. Een parking op een zijstrook van het domein, in een bomenrijk kader,  zal wel voldoende parkeermogelijkheden voor bezoekers bieden.
De groenvoorziening is in dit project vooral gericht op het onderhoudsvriendelijke.  Grote oppervlaktes zijn met gras ingezaaid.  De graspartijen vormen aansluitend aan de vijver zachte glooiingen.  Talrijke bomen en  meerstammige struiken zorgen voor het belangrijke hoge volume.  Als onderhoudsvriendelijke bodembedekker is voor Symphoricarpus gekozen.
Een moeilijkheid bij de groenaanleg rond de gebouwen was de aanwezigheid van de garages en kelders die ver buiten de gevellijn van de gebouwen komen.  De bodemopbouw rond het gebouw bestaat daarom vooral uit daktuinsubstraat en is er gekozen voor planten die in een geringe bodemdiepte kunnen gedijen.  De geringe plantdiepte verklaart eveneens het gebruik van verhoogde bakken in Cortenstaal.
PROPJECT DEP.
Het betreft een tuin rond een hedendaagse woning uit de jaren 60.
Het platteland van toen  heeft plaats gemaakt voor een omgevende verkaveling. De nabijheid van de E17 zorgde mettertijd voor hinderend verkeerslawaai.  Vooral het laatste element was de reden om de tuin aan te passen.  De hele tuin is aangepakt maar het ingrijpendste ontwerpelement is het ruime terras met vijver en moerasbiotoop, omheind door een haagbeuk op stam en hagen van Taxus en Buxus.  Met op het terras:  het ‘glazen huis’.  Deze constructie uit staal en glas is zo ontworpen dat het verschillende functies dient.  Door de inplanting weerkaatst het gebouw het verkeerslawaai.  Het is zo transparant mogelijk gemaakt (dunne stalen constructie)  zodat het zicht op de rest van de tuin ongehinderd blijft.  Twee van de 4 wanden te kunnen volledig open plooien (accordeonsysteen) zodat het terras en de oppervlakte van het gebouwtje één geheel maken.  In de rest van de tuin geleiden abstracte vormen van Struikklimop door en omheen fruitbomen naar een poort op het landschap.
Ook nutselementen, als een groenteserre, een houtstapelplaats, een moestuin en een bessentuin werden in het ontwerp opgenomen.

     
   


PROJECT DEC.
Aanvankelijk werd ik bij deze tuin betrokken om een halt toe te roepen aan de afkalvende oevers van de vijver.  Rondom de vijver lag er een aarden wal die de tuin en de vijver volledig van zijn omgeving afsloot.  Ik kon de mevrouw overtuigen om de aarden wal weg te laten nemen en voor de vijver en de tuin een nieuwe vorm uit te tekenen. 

Het niveauverschil tussen de woning en de waterpartij wordt opgevangen door een herhaling van horizontale grasvlaktes en brede Taxusstructuren. 

Een lange rechte kademuur belijnt de vijver aan één zijde  De andere oevers zijn organisch van vorm en natuurlijk beplant.  Een houten knuppelpad bakent het diepe vijvergedeelte af.  Een veld van Blauwe Iris zorgt voor een waterzuiverende werking zodat de vijver ook als zwemvijver functioneert.

 

De Egelantier - Zwevegemstraat 83, 8553 Otegem. T 056 776396 en 0475 923464.
Openingsuren:  vrijdag en zaterdag van 10u tot 18u.
stuur een email:  info@egelantier.be
schrijf je in voor de nieuwsbrief
volg ons op facebook www.facebook.com/egelantierotegem en op instagram www.instagram.com/de_egelantier_otegem/